CWESTIYNAU

Os na allwch chi ddod o hyd i ateb i'ch cwestiwn, yna cysylltwch â ni ar 03333 200 867 a byddwn yn hapus i helpu.

 

Er bod Swyddogion Gorfodi Sifil yn edrych yn debyg i Wardeiniaid Traffig, maen nhw'n cael eu cyflogi gan yr awdurdod lleol, ac nid gan yr Heddlu. Mae Swyddogion Gorfodi Sifil yn cyhoeddi Rhybuddion Talu Cosb (RhTC) ac nid tocynnau parcio neu ddirwyon.

Bydd Rhybudd Talu Cosb yn cael ei gyhoeddi os fydd cyfyngiad yn cael ei dramgwyddo.  Am ragor o wybodaeth ar y tramgwyddau hyn cliciwch yma: Bydd yr Heddlu'n parhau i orfodi troseddau parcio eraill a allant olygu pwyntiau cosb ar drwydded yrru.  Mae hyn yn cynnwys parcio peryglus, achosi rhwystr, parcio ar groesfannau cerddwyr a phob trosedd traffig sy'n symud

Na. Er bod troseddau parcio wedi eu dad-droseddoli, mae grym wedi ei roi i awdurdodau lleol i'w galluogi nhw i orfodi cyfyngiadau parcio yn unol â Deddf Rheoli Traffig 2004. Mae lefel gynyddol yr orfodaeth o dan y drefn Gorfodi Parcio Sifil yn golygu eich bod yn fwy tebygol o dderbyn RhTC os ydych yn tramgwyddo'r rheolau parcio ar y stryd ac mewn meysydd parcio.

Nid yw'r cynllun parcio ar y stryd i breswylwyr yn cael ei effeithio gan y trefniadau newydd.  Bydd y cynllun Bathodynnau Glas i bobl ag anableddau yn parhau. Os yw pobl yn gwybod ymlaen llaw eu bod angen parcio mewn ardal dan gyfyngiadau, e.e. ar gyfer angladd neu briodas, dylent gysylltu â'r awdurdod lleol perthnasol am gyngor pellach.

Nid oes angen Gorchymyn Rheoli Traffig i wneud safle bws neu ffordd glir safle bws yn orfodadwy.  Fodd bynnag, rhaid i safle bws neu ffordd glir safle bws gael ei arwyddo'n gywir gydag arwydd sy'n nodi na chaniateir stopio. Ble mae gyrrwr cerbyd yn bresennol dylid gofyn iddo symud. Dylid cyhoeddi Rhybudd Talu Cosb ar unwaith os yw'r gyrrwr yn gwrthod symud.  Os nad oes ffordd glir safle bws, ond bod llinell felen ar y safle bws, fe ellir llwytho a dadlwytho ac ni ddylid rhoi RhTC i gerbydau sy'n gwneud hynny.

Na, oni bai eich bod yno y tu allan i oriau'r rheolau sydd mewn grym; dangosir y rhain ar arwyddion ac maen nhw'n dangos yr oriau perthnasol.  Ni ddylid parcio am gyfnodau byrrach na hyn ychwaith o fewn yr amseroedd hyn ac fe allech dderbyn RhTC.

Gallwch dderbyn RhTC os fyddwch yn parcio yn rhannol neu'n gyfan gwbl ar bafin neu ochr pafin sydd ger llinellau melyn. Mae parcio ar lwybrau troed yn rhwystro'r ffordd i gerddwyr ac yn achosi niwed i'r wyneb a'r offer oddi tano.

Na, nid oes angen plât amser ar bob cyfyngiad. Er enghraifft mae llinellau melyn dwbl yn golygu 'Dim aros ar unrhyw amser'.  Nid oes angen plât amser ac mae bron bob un wedi eu tynnu i lawr. Peidiwch â mentro, os nad ydych yn siŵr, parciwch yn rhywle arall.  Os nad oes plât amser, dylech gymryd bod y cyfyngiad yno 24/7, yn unol â Rheolau'r ffordd Fawr.

Dim oni bai bod y cyfyngiad aros yn caniatáu i chi lwytho neu ddadlwytho.

Na. Mae pwyntiau cosb yn cael eu gorfodi am droseddau gyrru penodol y mae'r Heddlu'n ymdrin â nhw yn unol ag achosion troseddol.

Na. Ar hyn o bryd nid oes bwriad cyflwyno clampio na llusgo i ffwrdd (ar wahân i gan feilïaid am ddyledion heb eu talu), ond mae hwn yn opsiwn y gellid ei ystyried yn y dyfodol.

Y gyrrwr a gyflawnodd y tramgwydd a ddylai dalu.  Fodd bynnag, os fydd y RhTC yn parhau heb ei dalu, bydd y cyngor yn mynd ar ôl ceidwad cofrestredig y cerbyd am daliad.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae adnoddau cyfyngedig wedi golygu na all yr Heddlu roi blaenoriaeth uchel i orfodi llinellau melyn a chyfyngiadau eraill. Gan fod yr awdurdodau lleol yn derbyn nifer o gwynion am barcio anghyfreithlon nau ddifeddwl, maen nhw'n ei ystyried yn flaenoriaeth llawer uwch ac yn gallu gweithredu'n defnyddio'r adnoddau cynyddol sydd ar gael trwy Orfodaeth Parcio Sifil.

Gallwch, bydd y RhTC yn dangos y tramgwydd honedig, y dyddiad, amser a'r lleoliad ac os ydych yn teimlo eich bod wedi ei dderbyn ar gam neu fod amgylchiadau arbennig y dylid eu hystyried rhaid i chi ysgrifennu at GPDC, Blwch Post 87, Merthyr Tudful, CF47 7BL yn egluro eich rhesymau dros herio tâl cosb.  Rhaid derbyn heriau yn ysgrifenedig, ac ni ellir derbyn heriau wyneb yn wyneb na dros y ffôn.  Ewch i'n tudalen herio am fanylion llawn.

There are three stages to the process of contesting the issue of a PCN:
1. Challenges - up to 28 days from the issue of the PCN
2. Formal Representations - after the issue of a Notice to Owner
3. An appeal to the Independent Adjudication - Traffic Penalty Tribunal (TPT)


NB ALL Challenges MUST be made using the online Challenge Form. Please log in using your PCN details, where you can view your evidence, make a payment or make an appeal. Please note that there are a limited number of grounds for appeal relating to a PCN. Click here to view the Grounds for Appeal


STAGE 1 - CHALLENGE
If you feel your PCN has been issued incorrectly you may make a challenge using the online challenge form within 28 days of the date served. If your challenge is received within the 14 day discount period, your ticket will be put on hold and the amount due will not increase.
Your challenge will be assessed and we will write back to you with our decision. If we decide not to cancel your PCN, you will be given the opportunity to pay the discounted charge of £25 or £35 (depending on the contravention), providing you had challenged it within 14 days.

STAGE 2 - FORMAL REPRESENTATIONS
If no payment is made within 28 days of the date a PCN is served, a Notice to Owner (NtO) will be sent to the registered owner of the vehicle and the full charge will be payable. If you receive an NtO, you can use the form included to make formal representations to us. The NtO gives details of the legal grounds on which formal representation may be made.
The representation will be assessed and we will write back to you with our decision. If we decide not to cancel the penalty charge, we will send you a letter explaining why, called a Notice of Rejection (NoR). You will be given the opportunity to pay the full charge of £50 or £70 (depending on the offence). We will also explain how you can appeal to the Independent Parking Adjudicator at the Traffic Penalty Tribunal (TPT) and will send you a form (called a Notice of Appeal) on which you can make your appeal.

STAGE 3 - TRAFFIC PENALTY TRIBUNAL (TPT)
If you still want to dispute the PCN you must appeal to the Independent Traffic Penalty Tribunal within 28 days of receiving the Notice of Rejection. The Adjudicator will consider the appeal and make a decision that is binding.

Under the Traffic Management Act of 2004 you do not have grounds to make a representation or an appeal to TPT if you admit that you parked illegally, even if you argue that there were mitigating circumstances. However, the Council will carefully consider any mitigating circumstances at the formal representation stage of the procedure.

The Department of Transport's website offers detailed information about the Traffic Management Act 2004 : Decriminalised parking enforcement.

For further information relating to the life cycle of the PCN please click here

Na, cyn belled â'n bod yn derbyn yr her o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi ac wedyn bydd yr achos yn cael ei ddal hyd nes y bydd penderfyniad wedi ei wneud.  Os fydd yr her yn cael ei wrthod yna fe gewch gyfle pellach i dalu'r pris gostyngedig ond rhaid derbyn y taliad hwn o fewn 14 diwrnod o ddyddiad y llythyr gwrthod.

Os oes gennych unrhyw faterion yn ymwneud â'ch PCN, mae angen i chi anfon cynrychiolaeth gan ddefnyddio'r ffurflen a ddarperir gyda'ch llythyr ac yn dychwelyd i SWPG, Po Box 112, Pontypridd, CF37 9EL

Os fyddwch yn colli eich apêl rhaid i chi dalu'r RhTC.  Os fyddwch yn gwrthod, bydd cyfanswm y RhTC yn cynyddu o 50% a bydd y ddyled yn cael ei chofrestru gan y Cyngor yn y Ganolfan Gorfodi Traffig.  Fe all y Cyngor ofyn i'r Ganolfan Gorfodi Traffig am yr hawl i adennill y ddyled trwy ddefnyddio beilïaid cofrestredig gyda gwarant

Gallwch dalu'n defnyddio'r dulliau canlynol: Trwy'r post, gyda siec neu archeb bost at GPDC, Blwch Post 87, Merthyr Tudful, CF47 7BL.  

Am ddulliau talu amgen y gallwch eu defnyddio trwy wiriadau i SWPG, Blwch Post 112, Pontypridd, CF37 9EL, dros y ffōn 03333 200 867, yn bersonol yn unrhyw un o Gynghorau Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Un 4 pob swyddfa. Sylwer nad yw Swyddogion Gorfodaeth Sifil yn cael derbyn taliad ac maent dan gyfarwyddiadau llym pan na ellir tynnu tocyn ar ôl i docyn gael ei dynnu

Rhaid talu o fewn 56 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r tocyn parcio (RhTC). Fodd bynnag, os gwneir taliad o fewn 14 diwrnod yna ceir gostyngiad cyfreithiol o 50%. Am gylch bywyd y tocyn cliciwch yma

Yn gyfreithiol perchennog / ceidwad y cerbyd sy'n gyfrifol a'r perchennog / ceidwad fydd yn cael ei erlid mewn unrhyw achos pellach.

Dylech gysylltu â'r awdurdod lleol perthnasol

Dylech gysylltu â'r awdurdod lleol perthnasol

Gwneud Taliad

Am fanylion ar sut i dalu'r Rhybudd Talu Cosb

Cwestiynau Cyffredin

Am wybodaeth bellach a Chwestiynau

Gweld Tystiolaeth

Logio i mewn i weld tystiolaeth o'ch tâl parcio.