PWY YW GRŴP PARCIO DE CYMRU (GPDC)

Yn 2010 hysbysodd Heddlu De Cymru pob awdurdod perthnasol o'i fwriad i dynnu'r Gwasanaeth Wardeiniaid Traffig yn ôl o'r 31ain Rhagfyr 2010.  Byddai hyn yn ei alluogi i ganolbwyntio'i adnoddau ar droseddau mwy difrifol.

 

Roedd pum awdurdod yn cael eu heffeithio gan y drefn newydd hon a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful oedd y cyntaf i wneud cais i gymryd gofal o'r grymoedd hyn yn unol â Deddf Rheoli Traffig 2004.

 

Yn unol â'r Ddeddf mae Awdurdodau'n gallu cyflogi Swyddogion Gorfodi Sifil i reoli cyfyngiadau parcio yn eu hardaloedd. Mae Gorfodi Parcio Sifil fel y caiff y broses ei hadnabod hefyd yn galluogi'r awdurdodau i fynd i'r afael â materion traffig ehangach fel tagfeydd ar ffyrdd, diogelwch a gwarchod buddiannau preswylwyr, deiliaid bathodynnau glas, gweithredwyr trafnidiaeth a busnesau lleol.

 

Wrth i awdurdodau eraill hefyd ddechrau defnyddio'r broses Gorfodi Parcio Sifil fe lansiodd y Cyngor Grŵp Parcio De Cymru (GPDC) gyda'r nod o rannu ei brofiad ac adnoddau wrth ddarparu gwasanaeth cyson a chost effeithiol i awdurdodau lleol a sefydliadau eraill.   

 

Wrth ddatblygu GPDC roedd hi'n gam naturiol i weithredu polisïau ac arferion oedd eisoes yn cael eu defnyddio mewn trefniadau tebyg gan naw Cyngor yng Ngogledd Cymru sydd hefyd wedi ymuno â'i gilydd i greu Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru (PPCC). 

 

Rydym wedi gweithio'n agos gyda PPCC i sicrhau fod ein polisïau a'n gweithdrefnau yn adlewyrchu rhai awdurdodau Gogledd Cymru gyda'r nod o ddarparu cysondeb trwy Gymru gyfan er budd gyrwyr sy'n defnyddio'r cyfleusterau parcio yn y wlad.

 

Mae GPDC hefyd yn cydweithio'n agos gyda phob cleient i sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion y cleient a'i gwsmeriaid wrth reoli eu rhybuddion talu cosb.

 

Mae ein cleientiaid yn cynnwys:-

MTCBC Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
RCTCBC Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
MVH Logo Merthyr Valley Homes

Am ragor o wybodaeth ar sut i gysylltu â GPDC ewch i'n tudalen cysylltu â ni.

Gwneud Taliad

Am fanylion ar sut i dalu'r Rhybudd Talu Cosb

Cwestiynau Cyffredin

Am wybodaeth bellach a Chwestiynau

Gweld Tystiolaeth

Logio i mewn i weld tystiolaeth o'ch tâl parcio.